Informatii

Termeni si Conditii

Politica de Calitate

„Indeplinirea cerintelor si satisfactia clientilor nostri printr-o prestatie interna de calitate si o colaborare externa adecvata, care sa asigure  dezvoltarea eficienta si eficace a societatii noastre in contextul evolutiei performante”

TERMENI SI CONDITII

Politica de livrare a produselor/serviciilor

Politica de retur/anulare

Politica de confidentialitate

Informatii privind siguranta datelor clientilor

POLITICA ŞI ANGAJAMENTUL CONDUCERII REFERITOARE LA CALITATE-MEDIU-SECURITATE SI SANATATE OCUPATIONALA SI SIGURANTA ALIMENTULUI

Politica de calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă şi de siguranţǎ a alimentului este o componentă a politicii globale şi unitare a S.C. DECEBAL ESTIVAL 2002 S.A. Obiectivele, strategia şi planurile de acţiune, pe care le stabilim anual au ca scop primordial eficientizarea permanentă a eficacităţii Sistemului de Management Integrat implementat (conform SR EN ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, OHSAS 18001-2008, ISO 22000-2005), urmărit şi evaluat în permanenţă în cadrul S.C. DECEBAL ESTIVAL 2002 S.A. 

Principiile care susţin politica conducerii S.C. DECEBAL ESTIVAL 2002 S.A. sunt:

 • oferirea de servicii superioare clientilor hotelului fata de cele prevazute in criiteriile de clasificare de 3*;
 • dorim clienţi mulţumiţi, de aceea acceptăm că premiza fundamentală faptul că nivelul calitativ actual al serviciilor pe care le oferim trebuie îmbunătăţit;
 • „riscuri minime şi costuri optime” aceasta este deviza noastră;
 • calitatea şi siguranţa alimentului este problema tuturor şi a fiecǎruia;
 • calitatea şi siguranţa pentru om şi mediu a serviciilor noastre depinde şi de calitatea produselor şi serviciilor oferite de furnizorii noştri. De aceea, le solicităm adoptarea aceleiaşi filosofii de îmbunătăţire continuă a calităţii şi siguranţei/securităţii în muncă şi mediului şi îi sprijinim în urmărirea atingerii obiectivelor comune;
 • respectarea condiţiilor de siguranţă pentru om şi mediu a produselor alimentare realizate în cadrul serviciului de pensiune completă;
 • dezvoltarea spiritului de echipă în scopul creşterii încrederii în forţele proprii şi a stabilităţii forţei de muncă în organizaţie;
 • asigurarea unui mediu de lucru şi echipament adecvat în vederea reducerii riscurilor legate de sănătatea şi securitatea în muncă;
 • gestiunea judicioasă a deşeurilor proprii si predarea acestora catre societati specializate de reciclare, pe baza de contract;
 • dezvoltarea investiţiilor pentru finalizarea proiectului de modernizare a hotelului ;
 • aplicarea metodelor a priori în vederea evitării apariţiei evenimentelor de muncă;
 • directivele noastre privind calitatea, mediul, securitatea angajaţilor şi siguranţa alimentelor au caracter obligatoriu la nivelul întregii organizaţii. 

Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă şi siguranta alimentelor stabilită de către Administrator al S.C. DECEBAL ESTIVAL 2002 S.A. are ca principale direcţii de acţiune abordate realizarea urmǎtoarelor deziderate:

reducerea pericolelor la siguranta alimentelor puse la dispozitie de catre unitatea noastra;

îmbunătăţirea calităţii serviciilor de cazare, restaurant si bar;

reducerea consumurilor energetice şi consumabile şi diminuarea pierderilor fara a afecta calitatea serviciilor;

semnalarea de către fiecare angajat a oricăror neconformităţi apărute în cursul activităţii în scopul înlăturării acestora;

eliminarea cauzelor ce duc la neconformităţi reducând astfel costurile asociate;

instruirea permanentă a personalului angajat şi motivarea acestuia în vederea ridicării nivelului profesional al prestărilor organizaţiei, dar şi evitării evenimentelor de muncă, contaminării alimentelor şi prejudicierii mediului;

analiza periodică a datelor în scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor. 

Este obligaţia mea să creez toate condiţiile pentru atingerea obiectivelor propuse, să aprob alocarea mijloacelor necesare şi să găsesc modalităţile pentru implicarea personalului, inclusiv prin întărirea sistemului de încurajare şi recunoaştere a meritelor privind calitatea, mediul, sănătatea şi securitatea în muncă şi siguranţa alimentului, precum şi a soluţiilor pentru eficientizarea proceselor. 

De asemenea, prin nominalizarea Reprezentantului Managementului pentru sistemul de management integrat mă angajez să asigur resursele necesare pentru funcţionarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management Integrat implementat şi certificat, să previn poluarea şi accidentele de muncă şi să asigur conformitatea cu legislaţia şi reglementările aplicabile, precum şi prevenirea poluării, în scopul obţinerii performanţei privind calitatea serviciilor furnizate, a performanţei de mediu şi acelei referitoare la sănătatea şi securitatea ocupaţională, precum şi siguranţa consumatorilor.

DATA

07.05.2018

ADMINISTRATOR UNIC

Peteanu Daniela